Prestavba areálu De Heus s.r.o. Kendice

Investor

De Heus s.r.o., Kendice 146, 082 01 Kendice

Obdobie výstavby

január 2020 – február 2020

Popis objektov

SO 04 - Požiarny vodovod

Technológia výstavby

  • realizácia požiarneho vodovodu po obvode pozemku
  • výkop ryhy a pokládka rúry HDPE RC D 160 PN16
  • výkop a osadenie nadzemných hydrantov
  • spätné zásypy rýh so zhutnením