Nájomné bytové domy (60 b.j.) Bajkalská ul., č. p. 9310/297, 9310/643

Investor

Čech s.r.o., K Surdoku 9, 080 01 Prešov

Obdobie výstavby

november 2019 – apríl 2020

Popis objektov

SO 09.1 - Rozšírenie verejného vodovodu
SO 10.1 - Rozšírenie verejnej kanalizácie

Technológia výstavby

  • napojenie bytových domov na verejnú kanalizáciu a verejný vodovod
  • výkop ryhy a pokládka rúry PVC DN 300, 250 a 200 SN8
  • realizácia odbočiek k uličným vpustiam za pomoci odbočkových kusov
  • spätné zásypy rýh so zhutnením
  • výkop jámy a osadenie odlučovača ropných látok
  • výkop ryhy a pokládka rúry HDPE RC D90 PN10
  • spätné zásypy rýh so zhutnením
  • výkop a osadenie podzemných hydrantov