IBV Ľubovec - rozšírenie vodovodu

Investor

Obec Ľubovec

Obdobie výstavby

apríl 2020 – máj 2020

Popis objektov

SO 02 - Vodovodná prípojka

Technológia výstavby

  • výkop ryhy a pokládka rúry HDPE RC D110 PN16 a HDPE RC D32 PN16
  • spätné zásypy rýh so zhutnením
  • výkop a osadenie nadzemných hydrantov a vzdušníkov