I/68 Plavnica - preložka cesty - objekty 500 Kanalizácia

Investor

EUROVIA SK, a.s.

Obdobie výstavby

jún 2020 – október 2020

Popis objektov

501-00- Úprava kanalizácie v km 0,510
502-00- Preložka vodovodu DN 150 v križovatke Ľubovnianske kúpele
503-00- Preložka splaškovej kanalizácie v km 4,800-5,100

Technológia výstavby

  • výkop ryhy a pokládka rúry PVC DN 300 SN8
  • spätné zásypy rýh so zhutnením
  • výkop jámy a osadenie kolektora
  • výkop ryhy a pokládka rúry HDPE RC D160 PN16
  • spätné zásypy rýh so zhutnením
  • búranie pôvodnej kanalizácie
  • výkop a osadenie podzemných hydrantov