Hobby Park Sekčov

Investor

HSF System SK, s. r. o.

Obdobie výstavby

január 2019 – máj 2020

Popis objektov

Hobby Park Sekčov – Retail 1 (HORNBACH)

SO 303 – Dažďová kanalizácia z parkovísk
SO 304 – Dažďová kanalizácia zo striech
SO 305 - Splašková kanalizácia
SO 306 - Vodovod
SO 307 - Požiarny vodovod

Hobby Park Sekčov – Retail 2 (SIKO)

SO 203 Dažďová kanalizácia z parkovísk
SO 204 Dažďová kanalizácia zo striech
SO 205 Splašková kanalizácia
SO 206 Vodovod)

Hobby Park Sekčov – Retail 2 (ASKO)

SO 103_Dažďová kanalizácia z parkovísk a ORL
SO 104_Dažďová kanalizácia zo striech
SO 105_Splašková kanalizácia
SO 106_Vodovod

Technológia výstavby

  • napojenie obchodného centra Hobby Park Sekčov
  • výkop ryhy a pokládka rúry PVC DN 400, 300, 250 a 200 SN8
  • realizácia odbočiek k uličným vpustiam za pomoci odbočkových kusov
  • spätné zásypy rýh so zhutnením
  • výkop jám a osadenie odlučovačov ropných látok a retenčnej nádrže
  • výkop jám a osadenie vsakovacej zostavy
  • výkop ryhy a pokládka rúry HDPE RC D90 PN10, HDPE RC D110 PN16 a HDPE RC D355 PN16
  • spätné zásypy rýh so zhutnením
  • výkop a osadenie podzemných a nadzemných hydrantov